Boop veterinarijos planų taisyklės (2023-06-25)

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Veterinarijos tarpininko UAB „Boopapp“, juridinio asmens kodas 305799109, buveinė adresu Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius („Veterinarijos tarpininkas“) teikiamų veterinarinių paslaugų plano („Veterinarijos planas“), kurio veterinarijos paslaugos ir nuolaidos teikiamos pavedimo sutartį pasirašiusios su Veterinarijos tarpininku Lietuvoje registruotos veterinarijos klinikos (“Veterinarijos klinika”), pirkimo taisyklės („Taisyklės“) nustato Kliento / augintinio šeimininko („Klientas“), Veterinarijos tarpininko ir Veterinarijos klinikos teises ir pareigas, Veterinarijos plano įsigijimo bei apmokėjimo už jį sąlygas, Veterinarijos plano naudojimo sąlygas, Veterinarijos plano nutraukimą ir šalių atsakomybę bei kitas su Veterinarijos plano užsakymu susijusias nuostatas.

1.2.Taisyklės kartu su Kliento pateiktu užsakymu tampa Kliento, Veterinarijos tarpininko, Veterinarijos klinikos (vėliau visos vadinamos - Šalimis) sudaryta Veterinarijos plano pirkimo – pardavimo sutartimi ir visoms šalims privalomu teisiniu dokumentu.

2. Informacija apie Veterinarijos tarpininką:

2.1.Taisyklės yra taikomos nuotoliniu būdu mobiliojoje programėlėje „Boop app” perkant Veterinarijos tarpininko parduodamą Veterinarijos planą.

2.2. Daugiau informacijos apie Veterinarijos tarpininką pateikiama internetinio puslapio skiltyje „Apie mus“

2.3. Veterinarijos tarpininko kontaktinė informacija pateikiama internetinio puslapio apačioje.

3. Veterinarijos planas

3.1. Veterinarijos planas reiškia Veterinarijos klinikos teikiamų veterinarijos paslaugų, kurias Veterinarijos tarpininkas? siūlo Kliento užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias skelbia savo mobiliojoje programėlėje Boop app, planą, kurį įsigydamas Klientas įgyja teisę naudotis plane nurodytomis paslaugomis nurodytoje Veterinarinėje klinikoje, o jei klinika priklauso tinklui, tai ir jos tinkle, Veterinarijos plano galiojimo laikotarpiu.

3.2. Informacija apie Kliento užsakytą Veterinarijos planą, jo sąlygas bei Klientui suteiktas paslaugas saugoma vidinėje Veterinarijos tarpininko sistemoje ir sugeneruotame Veterinarijos paslaugų sertifikate, kurį Klientas gauna po užsakymo savo nurodytu elektroniniu paštu.

3.3. Veterinarijos tarpininkas pasilieka teisę sau bet kada keisti bet kokią informaciją apie Veterinarijos planą ir jos sąlygas internetiniame puslapyje https://boop-app.pet ir Boop app mobiliojoje programėlėje esančiose Veterinarijos planų taisyklėse, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Veterinarijos planų sudėtį, aprašymus, kainas ir kitas esmines sąlygas. Klientui yra žinoma ir jis sutinka, kad informacija apie pakeistas Veterinarijos planų sąlygas, planų sudėtį ar kt. būtų talpinama Boop app mobiliojoje programėlėje. Klientas pareiškia ir garantuoja, kad toks bet kokios informacijos pakeitimas nepažeidžia jo interesų, Klientas nereiškia ir ateityje nereikš dėl to jokių pretenzijų.

3.4. Veterinarijos planus teikia su Veterinarijos tarpininku bendradarbiavimo ir veterinarijos paslaugų planų pavedimo sutartį pasirašiusios Veterinarijos klinikos, kurių sąrašas yra pateikiamas ir matomas Veterinarijos tarpininko mobiliojoje programėlėje Boop app. Veterinarijos klinika įsipareigoja teikti Klientui jo įsigyto Veterinarijos plano paslaugas ir nuolaidas visu Veterinarijos plano panaudojimo laikotarpiu.

3.5. Veterinarijos tarpininkas bet kuriuo metu gali sudaryti naujas bei nutraukti buvusias sutartis su Veterinarijos klinikomis, kurių Veterinarijos planus parduoda per savo mobiliąją programėlę Boop app. Veterinarijos klinikos įsipareigoja po sutarčių nutraukimo pilnai atsiskaityti su Klientu pagal šias Taisykles ir kitas bendradarbiavimo sutartis. Klientas sutinka, kad užsakymo metu jis pats priėmė sprendimą dėl Veterinarijos klinikos teikiamų paslaugų kokybės, jos vietos ir kitų detalių, pateiktų mobiliojoje programėlėje Boop app.

4. Veterinarijos planų kaina ir apmokėjimo tvarka

4.1. Veterinarijos plano kaina priklauso, bet neapsiriboja nuo: Veterinarijos plano pasirinkimo, augintinio amžiaus, tipo (šuo, katė), veislės, kuriuos pasirenka ir užsako Klientas bei Veterinarijos plano galiojimo laikotarpio.

4.2. Kliento užsakymo pateikimo metu nurodyta Veterinarijos plano kaina yra galutinė mokėjimo kaina, į kurią įtrauktos visos išlaidos ir mokesčiai.

4.3. Klientas, užsakydamas Veterinarijos planą, jį apmoka mokėjimo kortele, Apple Pay arba Google Pay priemonėmis, Veterinarijos plano užsakymo metu Veterinarijos tarpininko mobiliojoje programėlėje suvedus mokėjimo kortelės duomenis (kortelės numerį, naudotojo vardą, pavardę, kortelės galiojimo datą, kortelės CVC2 kodą), už visą Veterinarijos plano galiojimo laikotarpį arba periodiniais mokėjimais kas mėnesį, jei mobilioji programėlė siūlo tokį variantą (Veterinarijos tarpininkas naudoja STRIPE mokėjimų priėmimo platformą).

4.4. Tuo atveju, jeigu Klientas pasirenka mokėti už Veterinarijos planą periodiniais mokėjimais kas mėnesį visu Veterinarijos plano galiojimo laikotarpiu ir tokią galimybę suteikia mobilioji programėlė Boop app, Veterinarijos plano kaina bus automatiniu būdu nuskaitoma nuo Kliento mokėjimo kortelės, kurios duomenys išsaugomi Veterinarijos plano užsakymo pateikimo dieną, kas 30 dienų nuo pirmojo Veterinarijos plano kainos sumokėjimo. Pirmasis mokėjimas už Veterinarijos planą atliekamas jo užsakymo dieną.

4.5. Klientas, užsakydamas Veterinarijos planą, paspaudęs mygtuką „apmokėti“, patvirtina, kad sutinka su šių Taisyklių 4.3 ir 4.4 punktuose nurodytu ir Kliento pasirinktu apmokėjimo už Veterinarijos planą būdu.

4.6. Klientas, užsakydamas Veterinarijos planą, įsipareigoja savo mokėjimo kortelės sąskaitoje turėti Veterinarijos plano kainos sumą, kuri automatiniu būdu bus nuskaityta nuo Kliento mokėjimo kortelės, kurios duomenis Klientas pateikė Veterinarijos tarpininkui Veterinarijos plano užsakymo pateikimo dieną, iš sąskaitoje esančių lėšų. Jei lėšų nebus, užsakymas nebus patvirtintas.

5. Veterinarijos plano įsigijimo tvarka

5.1. Klientas nuotoliniu būdu Veterinarijos tarpininko mobiliojoje programėlėje Boop app pasirinkęs norimą Veterinarijos planą, suvedęs ir pasirinkęs savo augintinį, kuriam bus taikomos Veterinarijos plano paslaugos, paspaudęs mygtuką „apmokėti“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis, taip pat Veterinarijos tarpininko mobiliojoje programėlėje registracijos metu pateiktoje ir vėliau paskyroje esančia, o taip pat internetiniame puslapyje https://boop-app.pet pasiekiama Privatumo politika susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

5.2. Sutartis nuotoliniu būdu sudaroma ir įsigalioja, kai užsakymo langelyje Klientas, paspaudęs mygtuką „apmokėti“, patvirtina, kad pareiškia sutikimą įsigyti Veterinarijos planą ir sutinka su Veterinarijos plano kaina bei jo teikimo sąlygomis.

5.3. Jei perkant Veterinarijos planą nuotoliniu būdu, Klientas nesutinka su šiomis Taisyklėmis, ar kuria nors šių Taisyklių dalimi, Privatumo politika, Veterinarijos plano kaina ar jos dalimi, Veterinarijos plano teikimo sąlygomis tokiu atveju Klientas privalo nepateikti užsakymo, neužsakyti Veterinarijos plano ir nuotoliniu būdu nesudaryti Sutarties su Veterinarijos tarpininku.

5.4. Veterinarijos plano pavadinimas bei paslaugos ir jų kiekis, sudarantys Kliento pasirinktą Veterinarijos planą, yra nurodyti Veterinarijos tarpininko mobiliojoje programėlėje Boop app užsakymo sudarymo momentu.

5.5. Veterinarijos tarpininkas sugeneruos Veterinarijos plano sertifikatą iš karto po Kliento užsakymo, kurį išsiųs Kliento nurodytu elektroniniu paštu bei Veterinarijos klinikai, kurios planas buvo užsakytas. Šiuo Veterinarijos plano sertifikatu patvirtindamos visoms šalims, kad toks Veterinarijos planas buvo užsakytas Kliento.

6. Veterinarijos plano naudojimo tvarka

6.1. Klientas, įsigijęs iš Veterinarijos tarpininko parduotą Veterinarijos planą, Veterinarijos plano galiojimo laikotarpiu naudojasi įsigyto Veterinarijos plano paslaugomis, kurios Klientui teikiamos Veterinarijos tarpininko nurodytose kartu su Veterinarijos planu pasirinktose Veterinarijos klinikose, kurių adresai nurodyti Veterinarijos tarpininko mobiliojoje programėlėje Boop app ir Veterinarijos plano sertifikate.

6.2. Kliento įsigytame Veterinarijos plane nurodytos paslaugos teikiamos išimtinai vienam Kliento augintiniui, kuris yra užregistruojamas ir pasirenkamas Veterinarijos tarpininko mobiliojoje programėlėje Boop app prieš užsakant bei yra pateiktas Veterinarijos plano sertifikate.

6.3. Veterinarijos plano paslaugų panaudojimui būtina išankstinė registracija Veterinarijos klinikoje jos internetiniame puslapyje nurodytais kontaktais arba atvykus į registratūrą.

7. Asmens duomenų tvarkymas

7.1. Veterinarijos tarpininkas Kliento asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika, su kuria Klientas yra susipažinęs ir pateikęs savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (žr., šių Taisyklių 5.1. punktą).

7.2. Veterinarijos klinika Kliento asmens duomenis tvarko pagal savo klinikos internetiniame puslapyje pateiktą kliento Privatumo politiką. Jei tokia nėra pateikta, tuomet Veterinarijos klinika turi vadovautis šios Sutarties, BDAR ir kitų taikytinų duomenų apsaugos įstatymų arba reglamentų nuostatais.

7.3. Veterinarijos klinika neturi teisės vykdyti asmens duomenų tvarkymo savais tikslais arba kitais tikslais, negu aiškiai nurodyta šioje sutartyje.

8. Kliento teisės ir pareigos

8.1. Klientas Veterinarijos plano užsakymo metu privalo pateikti Veterinarijos tarpininkui teisingą jį identifikuojančią informaciją.

8.2. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Klientas patvirtina, kad jis yra:

8.2.1. Veiksnus pilnametis, t. y. 18 (aštuoniolikos) metų ir vyresnis fizinis asmuo;

8.2.2. Nepilnametis veiksnus asmuo, turintis ne mažiau 16 metų ir tėvų arba kitų jo teisėtų atstovų sutikimą;

8.3. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Klientas patvirtina, kad sudarydamas nuotolinę sutartį nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

8.4. Asmuo, neatitinkantis šių Taisyklių 8.2. punkte numatytų kriterijų, privalo nepateikti užsakymo dėl Veterinarijos plano pirkimo, ir nesudaryti sutarties su Veterinarijos tarpininku, priešingu atveju visa su tuo susijusi neigiamų pasekmių rizika ir teisinė atsakomybė tenka tokiam asmeniui.

8.5. Klientas įsipareigoja sumokėti už Veterinarijos planą sutarto dydžio kainą vienu mokėjimu už visą Veterinarijos plano galiojimo laikotarpį arba periodiniais mokėjimais Veterinarijos plano galiojimo laikotarpiu kiekvieną mėnesį, jei tokią galimybę siūlo mobilioji programėlė Boop app.

8.6. Klientas turi teisę žinoti apie savo asmeninių duomenų, pateiktų Veterinarijos tarpininkui, tvarkymą. Pateikdamas savo asmens duomenis Veterinarijos tarpininkui, Klientas patvirtina, kad davė sutikimą dėl tokių asmens duomenų tvarkymo.

8.7. Užsakydamas Veterinarijos planą Klientas įsipareigoja pasirinkti jam tinkamą Veterinarijos planą, pagal jo augintinio rūšį ir amžių.

8.8. Užsakydamas Veterinarijos planą Klientas sutinka, kad Kliento Veterinarijos tarpininkui pateiktu elektroniniu paštu būtų siunčiami Veterinarijos tarpininko pranešimai, susiję su tarp šalių sudarytos sutarties vykdymu.

8.9. Užsakydamas Veterinarijos planą Klientas sutinka, kad Kliento pateikti Veterinarijos plano užsakymui reikalingi jo, augintinio ir kiti duomenys Veterinarijos tarpininkui būtų tuo pačiu perduodami ir Veterinarijos klinikai, kad ši galėtų identifikuoti asmenį, augintinį bei sertifikatą, susisiekti su Klientu, jei to reikėtų vykdant šią sutartį ar teikiant Veterinarijos plano paslaugas.

9. Veterinarijos tarpininko ir Veterinarijos klinikos teisės ir pareigos

9.1. Veterinarijos klinika įsipareigoja teikti Klientui pagal jo pasirinktą Veterinarijos planą užsakytas paslaugas visu Veterinarijos plano galiojimo laikotarpiu.

9.2. Veterinarijos tarpininkas ir Veterinarijos klinika įsipareigoja užtikrinti jam Kliento perduotos informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis.

10. Veterinarijos plano galiojimo laikotarpis

10.1. Veterinarijos planas galioja vienerius metus nuo jo užsakymo apmokėjimo ir patvirtinimo dienos, ir, pasibaigus Veterinarijos plano galiojimo laikotarpiui, nutrūksta automatiškai.

10.2. Veterinarijos planas gali būti nutrauktas abiejų šalių susitarimu.

10.3. Veterinarijos planas gali būti nutraukta bet kurios iš šalių iniciatyva įspėjus apie tai kitą šalį raštu prieš 7 darbo dienas iki Veterinarijos plano nutraukimo dienos.

10.4. Kai Veterinarijos planas nutraukiamas Kliento iniciatyva, Klientas įsipareigoja sumokėti Veterinarijos klinikai už visas Kliento faktiškai gautas paslaugas, jų kainas skaičiuojant be šiose Taisyklėse ir/ar Veterinarijos tarpininko mobiliojoje programėlėje Boop app numatytų nuolaidų paslaugoms, taikytinų, kai jos užsakomos perkant atitinkamą Veterinarijos planą.

10.5. Kliento atlygintina faktiškai suteiktų paslaugų kaina skaičiuojama pagal atitinkamų paslaugų kainas (be nuolaidų), kokios jos buvo Veterinarijos plano nutraukimo dieną Veterinarijos klinikoje.

10.6. Kliento atlygintina faktiškai suteiktų paslaugų kaina negali būti mažesnė nei suma, kurią Klientas yra sumokėjęs / turi sumokėti Veterinarijos tarpininkui už naudojimąsi Veterinarijos planu Veterinarijos plano galiojimo laikotarpiu iki jo nutraukimo dienos.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Veterinarijos tarpininko buveinės vietą.

11.3. Veterinarijos tarpininkas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, naująją jų redakciją paskelbdamas internetiniame puslapyje https://boop-app.pet ir mobiliojoje programėlėje Boop app. Pakeitimai įsigalioja po paskelbimo momento visiems sudarytiems ir sudaromiems sandoriams.